Навчально-методичні матеріали

Правила оформлення курсової роботи

Методичні рекомендації до змісту та оформлення розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” у дипломних роботах

Вимоги до оформлення тез доповідей на студенських конференціях

 

Спеціальність “Комп’ютерна інженерія”

Курс лекцій з дисципліни “Вступ до інформаційних технологій”

Критерії оцінювання курсової роботи для усіх дисциплін кафедри напряму підготовки 6.050102 Комп’ютерна інженерія

Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни “Нові технології програмування”

1 курс

Список  питань  до іспиту з  дисципліни “Програмування”

Перелік питань до заліку з дисципліни “Комп’ютерна схемотехніка”

Перелік питань до заліку з дисципліни “Архітектура персональних комп’ютерів”

2 курс

Питання до заліку з дисципліни “Комп’ютерна графіка”

Питання екзаменаційних білетів з дисципліни “Комп’ютерна логіка”

Питання екзаменацiйних бiлетiв з дисципліни “Теорія електричних  кiл”

3 курс

Список  питань  до Іспиту з дисципліни “Web дизайн”

Список  залікових питань з дисципліни “Мережні мультимедіа системи”

Список  залікових питань з дисципліни “Моделювання”

Перелік питань на екзамен з дисципліни “Операційні системи”

Список  питань  до іспиту з дисципліни “Паралельні та розподілені обчислення”

Питання до іспиту з дисципліни “Системне управління проектами”

4 курс

Питання до екзамену з дисципліни “Інженерія програмного забезпечення”

Питання до заліку з дисципліни “Комп’ютерні мережі” 

Питання до семестрового заліку з предмету “Комп’ютерні системи”

Список  залікових питань з дисципліни “Системне програмне забезпечення”

Питання до семестрового заліку з предмету  “Технологія проектування комп’ютерних систем

5 курс

Питання до екзамену з дисципліни “Архітектура комп’ютерних мереж і систем”

Питання до заліку з дисципліни “Моделювання комп’ютерних систем”

Список  залікових питань з дисципліни “УправлІння ІТ технологіями”

Питання до комплексних контрольних робіт з дисциплін:

“Автоматизація проектування комп’ютерних систем”

“Алгоритми і структури даних”

“Архітектура персональних комп’ютерів “

“Архітектура комп’ютера”

“Бази даних”

“Захист інформації”

“Комп’ютерна графіка”

“Комп’ютерні мережі”

“Комп’ютерні системи”

“Комп’ютерна логіка”

“Моделі і моделювання”

“Моделювання”

“Нові системи програмувавння”

“Нові технології програмування”

“Операційні системи”

“Организация баз даних”

“Периферійні пристрої”

“Паралельні і розподілені обчислення”

“Система управління БД”

“Системне програмне забезпечення і операційні системи”

“Системне програмне забезпечення”

“Теорія інформації та кодування”

“Числові методи”

Спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”

Питання до іспитів і заліків з дисциплін:

“Аналіз вимог до програмного забезпечення”

“Безпека програм і даних”

“Безпека програм та даних”

“Конструювання программного забезпечення”

“Контроль та діагностика ІС”

“Моделювання та аналіз програмного забезпечення”

“Операційні системи”

“Організація комп’ютерних мереж”

“ПЗ розподілених систем”

“Програмування ПЛІС”

“Системи управління розподіленими базами даних”

“Геометричне та графічне проектування”

Тестові завдання з дисциплін:

“Web технології”

“Алгоритми і структури даних”

“Архитектура ПК”

“Архітектура комп’ютера”

“Бази даних”

“Безпека даних”

“Web-технології”

“Інтерфейс користувача”

“Комп’ютерна графіка”

“Комп’ютерні мережі”

“Контроль та діагностика”

“Людинно машинна взаємодія”

“Мережеві мультимедіа системи”

“Методи паралельних обчислень”

“Методи та засоби КІТ”

“Моделювання систем”

“Моделі і моделювання”

“Операційні системи”

“Організація баз даних”

“Веб-дизайн та програмування”

“Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем”

“Системне програмне забезпечення комп’ютерних мереж”

“Система управління БД”

“Системи штучного інтелекту”

“Системне ПЗ комп’ютерних мереж”

“Системний аналіз”

“Технологія програмування та створення програмних продуктів”

“Системне управління проектами”

“Чисельні методи”

Спеціальність “Облік і оподаткування”

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА З ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Методичні рекомендації про підготовку і захист дипломної роботи на здобуття кваліфікації “магістр” для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання галузі знань 07 “Управління та адміністрування”

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030508 “Фінанси і кредит” 

Методичні вказівки до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни “Організація бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 “Облік і аудит”

Методичні вказівки до написання курсової роботи  студентів напряму підготовки  “Облік і аудит” (Фінансовий облік ІІ)

 

ПЕРЕЛІК ТА ПИТАНЬ ДО  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ТЕМ ДО ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ  З ДИСЦИПЛІН:

“Іноземна мова”

“Економічна теорія”

“Організація і методика проведення аудиту”

“Облік у зарубіжних країнах”

“Управлінський облік”

“Фінансовий облік”

“Ділова іноземна мова”

 

Спеціальність “Право”

1 курс

Питання для підготовки до заліку з дисципліни “Основи римського цивільного права”

Перелік питань, що виносяться на ПМК з дисципліни “Теорія держави і права”

Питання для підготовки з дисципліни “Юридична деонтологія”

2 курс

Екзаменаційні питання з дисципліни “Екологічне право”

Екзаменаційні питання з дисципліни “Економічна теорія”

Екзаменаційні питання з дисципліни “Кримінальне право”

Питання для підготовки до заліку з дисципліни “Цивільне право”

3 курс

Питання до іспиту з дисципліни “Державна служба”

Питання для підготовки до заліку з дисципліни “Криміналістика”

Питання для підготовки до заліку з дисципліни “Кримінальне право”

Орієнтовні питання для підготовки з дисципліни “Кримінальний процес”

Орієнтовні питання для підготовки з дисципліни “Право інтелектуальної власності”

Орієнтовні питання для підготовки з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності”

Питання до іспиту з курсу “Фінансове право”

Орієнтовні питання для підготовки з дисципліни “Цивільне право”

Питання до заліку з курсу “Цивільний процес”

4 курс

Орієнтовні питання для підготовки з дисципліни “Адвокатура в Україні”

Питання до заліку з дисципліни “Безпека бізнесу”

Питання до іспиту з дисципліни “Господарське право”

Екзаменаційні питання з дисципліни “Екологічне право”

Питання до іспиту з дисципліни “Комерційне право”

Питання до заліку з дисципліни “Конкурентне право України”

Питання до заліку з дисципліни “Кримінально-виконавче право”

Питання до заліку з дисципліни “Митне право”

Питання до іспиту з дисципліни “Податкове право”

Перелік контрольних питань з курсу “Судова медицина та психіатрія”

Питання для підсумкового контролю з дисципліни “Юридична клініка”

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену для студентів напряму підготовки 6.030401 “Правознавство” 4 курс

5 курс

Перелік приблизних питань на залік з дисципліни “Актуальні питання адміністративного права”

Питання на іспит з дисципліни “Актуальні проблеми теорії держави і права”

Питання на залік з дисципліни “Господарське законодавство”

Питання на залік з дисципліни “Оподаткування СПД”

Питання до заліку з дисципліни Особливості кваліфікації господарських злочинів

Питання до іспиту з дисципліни “Підприємницьке право”

Питання до заліку з дисципліни “Право соціального забезпечення”

Питання до заліку з дисципліни Сучасні проблеми цивільного права”

Перелік питань з дисципліни “Філософія права”

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену для студентів спеціальності 7.03040101 “Правознавство” 5 курс

Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”

Методичні рекомендації про підготовку і захист магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”, 7.03050801 “Фінанси і кредит”

Методичні рекомендації виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

Методичні рекомендації виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

 

Спеціальність” Психологія”

Методичні рекомендації  щодо написання курсових робіт

Методичні рекомендації  щодо написання дипломної  роботи

 

Методичні рекомендації  для виконання комплексних контрольних робіт з дисциплін для студентів економічного  акультету напрямів підготовки: 6.030508 “Фінанси і кредит”,  6.030509 “Облік і аудит”:

“Економіка праці і соціально-трудові відносини” 

“Регіональна економіка”

“Статистика”

“Міжнародна економіка”

“Мікроекономіка”

“Макроекономіка”