Видавнича діяльність

Перелік наукових публікацій співробітників та студентів за 2011/2012 н.р.

№ з/п П.І.Б. авторів Назва статті Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок
1. Севрюков Д.Г. Социальная защита: история, теория, право (монографія) К.: Університет «Україна», 2011. – 430 с.
2. Баєвська-Кіпрушева О.Л. Конкуренція на фінансовому ринку і банківські конкурентні переваги Вісник Хмельницького національного університету, 2011. – №3, Т.2 (176). Економічні науки. – С. 194-197. (фахове видання)
3. Корчагіна В.Г. Особливості формування маркетингових витрат Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Вип. 74. – Херсон: Айлант, 2011. – С. 294-299. (фахове видання)
4. Корчагіна В.Г. Контролінг як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства Стратегія економічного розвитку України. Збірник наукових праць. – Спец. вип. №28. – Київ: КНЕУ, 2011. – С. 79-85. (фахове видання)
5. Корчагіна В.Г. Напрями реформування бухгалтерського обліку в Україні за міжнародними стандартами Економіка: теорія, аналіз, практика. – Вип.№1. – Полтава: Етап, 2012. – С. 15-18.
6. Пшенична М.В. Об’єктивні передумови використання інформаційних технологій у каналах розподілу сучасного підприємства Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Вип.75. – Херсон: Грінь Д.С, 2011. – С. 339-346. (фахове видання)
7. Пшенична М.В. Переробна промисловість Херсонщини в контексті розвитку АПК регіону Вісник аграрної науки Причорномор’я: науково-теоретичний фаховий журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 2011. – Вип.2 (59). – С. 90-94. (фахове видання)
8. Пшенична М.В. Сутність маркетингової стратегії в діяльності переробних підприємств Стратегія економічного розвитку України. Збірник наукових праць. – Спец. вип. №28. – Київ: КНЕУ, 2011. – С. 56-58. (фахове видання)
9. Пшенична М.В. Формування каналів розподілу в системі маркетингу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств переробної галузі Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – Вип. 4 (25). – Херсон: МУБіП, 2011. – С. 25-30. (фахове видання)
10. Пшенична М.В. Удосконалення логістичних технологій збутової діяльності підприємств переробної галузі АПК Агросвіт. Науково-практичний журнал. – Вип. 21. – Київ, 2011. – С. 60-64. (фахове видання)
11. Севрюков Д.Г. Феномен права справедливості Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Луганськ, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2011. – №18. – С. 251-258. (фахове видання)
12. Севрюков Д.Г. Генезис державної системи соціальної допомоги в Англії (XVI-XIXст) Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Луганськ, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2011. – №20. – С. 412-419. (фахове видання)
13. Севрюков Д.Г. Князівські і царські традиції: турботи про нужденних (розвиток ідеї та практики соціальної допомоги) Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Луганськ, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2011. – №21. – С. 425-431. (фахове видання)
14. Севрюков Д.Г. Сприйняття бідності як суспільного явища в середньовічній Європі Наука і правоохоронна діяльність. – Ч.ІІ. – К.: ДНДІ МВС України, 2011. – С. 205-208. (фахове видання)
15. Севрюков Д.Г. Природа та особливості соціальної допомоги в середньовічному Європейському місті Форум права. – №3. – Харків: ХНУВС, 2011. – С. 703-707. (фахове видання)
16. Севрюков Д.Г. Соціальна держава у Франції в ХХ – на початку ХХІ століть Митна справа. – №5. – Ч.ІІ. – Львів: ТзОВ «Простір-М», 2011. – С. 438-441. (фахове видання)
17. Севрюкова С.М. Розвиток інноваційної діяльності в Україні Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Вип. 77. – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – С. 322-327. (фахове видання)
18. Сакун А.Ж., Севрюкова С.М. Формування галузевого ринку України Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 3, Т.2. – Економічні науки. – Полтава: ПДАА, 2011. – С. 231-234. (фахове видання)
19. Чернявська Т.А. Мобілізація наявних і потенційних джерел фінансування цивільної авіації Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту: ЧТЕІ – КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41). Економічні науки. – С. 133-141. (фахове видання)
20. Чернявська Т.А. Фінансова політика розвитку транспортної системи України та її наближення до норм Європейського Союзу Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Вип. 77. – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – С. 338-345. (фахове видання)
21. Чернявська Т.А. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України Вісник Хмельницького національного університету, 2011. – №3, Т.2 (176). Економічні науки. – С. 135-138. (фахове видання)
22. Чернявська Т.А. Транспортна безпека країни та її регіонів: концептуальні визначення та механізм забезпечення Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 3, Т.2. Економічні науки. – Полтава: ПДАА, 2011. – С. 257-261. (фахове видання)
23. Корчагіна В.Г. Значення управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення менеджменту Вісник Університету «Україна». Серія: «Економіка, менеджмент, маркетинг». – №2. – К.: Університет «Україна», 2011.
24. Чернявська Т.А. Антикризові системні нововведення через удосконалення інноваційної інфраструктури регіону (на прикладі транспортно-дорожнього комплексу Причорноморського регіону) Вісник Університету «Україна». Серія: «Економіка, менеджмент, маркетинг». – №2. – К.: Університет «Україна», 2011.
25. Могильна Н.О. (студентка 4 курсу спец. «Фінанси і кредит») Аналіз проблем та сучасні тенденції розвитку страхового ринку України Економічний аналіз / Збірник наукових праць. – Вип. 9, Ч. 2. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – С. 335-339. (фахове видання)
26. Чернявська Т.А. Особенности менеджмента в сфере транспортных услуг Польща, «Nauka i studia». Т.4, 2011. – С. 155-161.
27. Шаверський С.Л. Формування фахових компетенцій на уроках правознавства в закладах професійно-технічної освіти Збірник наукових праць «Професійно-технічна освіта». – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – С. 291-298.
28. Шаверський С.Л. Методика викладання дисциплін приватного права у вищій школі Польща, «Nauka i studia». –Т.2, 2011. – С. 288-294.